Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Versie: 10 oktober 2020
Petersen Arbozorg & Veiligheid v.o.f, gevestigd te Udenhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6486 7250, hierna te noemen de opdrachtnemer.

Toepasselijkheid

(Artikel 1)

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht door, respectievelijk gesloten met de opdrachtnemer.
2) De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3) Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4) Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

Offertes

(Artikel 2)

1) Alle offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door of vanwege degene die om het doen van de offerte heeft verzocht en zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien in de offerte geen gestanddoeningstermijn is vermeld is deze te allen tijde dertig dagen.
2) De aanbieding van de opdrachtnemer geschiedt per dagdeel van vier uur, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Alle vermelde prijzen zijn netto, exclusief de daarover verschuldigde belastingen en toeslagen en exclusief reis- en verblijfkosten, doch inclusief materiaalkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor reistijd geldt dat het eerste half uur reistijd per enkele reis niet in rekening wordt gebracht.) Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat door thans nog onbekende feiten het honorarium de kostenraming te boven zal gaan, zal opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf zijdens de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of de werkzaamheden van opdrachtnemer kan worden besloten.
4) De opdrachtnemer heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht.
5) Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de opdrachtgever te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een opdracht niet aan te nemen en/of terug te geven, zonder deswege schadeplichtig te zijn of te worden.
6) De door of vanwege de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, zijn niet bindend, dienen slechts ter indicatie, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de opdrachtgever terstond geretourneerd te worden. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
7) Deze stukken door of vanwege de opdrachtnemer verstrekt of gebruikt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Alle rechten uit hoofde van intellectueel eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot Auteursrechtelijke, behoudt de opdrachtnemer zich uitdrukkelijk voor.
8) De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectie en dergelijke, worden door de opdrachtnemer niet teruggegeven of bewaard.
9) De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties en dergelijke.
10) De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de opdrachtnemer ingesteld worden.
1
1) De opdrachtgever heeft het recht met opdrachtnemer een regeling te treffen aangaande intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer of diens werknemers in het kader van de opdracht.

Honorarium

(Artikel 3)

1) Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst gehanteerde tarieven en gefactureerd op basis van de werkelijk bestede tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen. De geoffreerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, te allen tijde exclusief reis-, verblijf en overige kosten.

2) De opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om een voorschot te vragen.

3) De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst of de uitvoering daarvan, wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven, tenzij partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast bedrag voor honorarium overeenkomen.

4) De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het in het vorige lid vermelde recht tariefswijzigingen door te voeren.

5) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. De normale werkuren worden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld. De buiten deze periode gewerkte uren worden als overwerk beschouwd waarvoor een extra toeslag wordt berekend.

6) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle tarieven gesteld in Euro’s.

 Verplichtingen van de opdrachtgever

 (Artikel 4)

1) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in bezit komen van de opdrachtnemer. Ditzelfde geldt voor het beschikbaar stellen van personeel, dat bij de opdracht is betrokken, door of vanwege de opdrachtgever.

2) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de plaats waar de werkzaamheden door de opdrachtnemer moeten worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is en voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften, overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, en/of andere van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften. In het belang van de voortgang kan een gedeelte van de werkzaamheden van opdrachtnemer in het bedrijf van de opdrachtgever plaatsvinden. In dat geval kan opdrachtnemer gebruik maken van afdoende kantoor- en of vergaderruimte, een vaste telefoon(verbinding) en (een computer met) een internetaansluiting.

3) Tijdverantwoordingsformulieren dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer door de opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend.

4) Indien de opdrachtgever de tijdverantwoordingsformulieren weigert voor akkoord te ondertekenen en/of niet tijdig aan opdrachtnemer verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de door opdrachtnemer of haar werknemer(s) gewerkte uren bindend vast te stellen aan de hand van de opgave van de opdrachtnemer of de werknemer.

Verbod tot indienstneming werknemers

(Artikel 5)

1) Het is de opdrachtgever en de aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan met werknemers van opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst, rechtstreeks voor zich of middels derden een arbeidsverhouding aan te gaan van welke aard dan ook, dan wel opdrachten voor het verrichten van werkzaamheden, van welke aard dan ook, zonder tussenkomst van opdrachtnemer aan werknemers van opdrachtnemer verstrekken.

2) De opdrachtgever is in geval van overtreding van het eerste lid gestelde aan opdrachtnemer een boete verschuldigd ter grootte van zes maal het bruto maandsalaris van de betreffende werknemer, onverminderd het recht voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

De uitvoering van de overeenkomst

(Artikel 6)

1) De opdrachtnemer bepaalt, in overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden.

2) De opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden door haar werknemers te laten uitvoeren en/of zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten bijstaan.

3) Het bepaalde tijdstip en de bepaalde termijn waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

4) Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

5) Overschrijding van de bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering te worden gegeven leidt nimmer tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie.

6) Indien de opdrachtnemer de overeengekomen prestatie niet kan verrichten (op het overeengekomen tijdstip en/of op de overeengekomen plaats) doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en heeft de opdrachtnemer recht op betaling van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden, vergoeding van de kosten die de opdrachtnemer reeds voor de opdracht heeft gemaakt alsmede vergoeding van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die opdrachtnemer met het oog op de tijdige vervulling van de opdracht reeds is aangegaan, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer voor het meerdere schadevergoeding te vorderen. De schade aan de zijde van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

Geheimhouding

(Artikel 7)

1) Opdrachtnemer zal in het kader van de samenwerking alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens welke zij in het kader van de samenwerking ontvangt. Deze geheimhoudingsverplichting geldt evenzeer voor de inhoud en de resultaten van de samenwerking. Bovendien neemt opdrachtnemer op zich vertrouwelijke informatie niet voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden te gebruiken.

2) Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens welke zij van de opdrachtnemer ontvangt. Deze geheimhoudingsverplichting geldt evenzeer voor de inhoud en de resultaten van de werkwijzen en modellen die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden worden gebruikt. Bovendien neemt opdrachtgever op zich vertrouwelijke informatie niet voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden te gebruiken.

Beëindiging

(Artikel 8)

1) Een overeenkomst kan door de opdrachtgever op elk moment worden opgezegd, tenzij de opdracht voor een bepaalde tijd is aangegaan. Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken.

2) Indien de duur van de werkzaamheden afhankelijk is gesteld van de duur van een project zal de opdrachtgever minimaal veertien werkdagen voor de datum waarop het project voltooid zal zijn de opdrachtnemer hierover informeren.

3) De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien dit door of op grond van een overheidsvoorschrift noodzakelijk is geworden.

4) Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval opdrachtnemer tekortschiet.

5) Indien een werknemer van opdrachtnemer de werkzaamheden voor opdrachtgever tussentijds beëindigt heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden door een andere werknemer te laten uitvoeren. Opdrachtgever zal hiervan zo tijdig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte worden gesteld.

6) Bij (tussentijdse) beëindiging door de opdrachtgever dient de opdrachtgever de opdrachtsom te voldoen te verminderen met de door de opdrachtnemer bespaarde kosten te vermeerderen met de reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten en de reeds geleverde materialen.

Aansprakelijkheid

(Artikel 9)

1) De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen het uitvoeren van een quick scan, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.

2) Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar na de dag waarop de werkzaamheden zijn voltooid.

3) De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

4) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van opzet of grove schuld van diens werknemers.

5) De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Overmacht

(Artikel 10)

1) Indien en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2) Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtnemer of in de onderneming van een derde van wie de opdrachtnemer goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden

3) Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, files, computerstoringen, ziekte, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de opdrachtnemer goederen en/of diensten betrekt

4) Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de opdrachtnemer ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de opdrachtgever.

Betaling

(Artikel 11)

1) Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2) Ingeval van detachering vindt facturering plaats aan de hand van de door de opdrachtgever ingevulde en voor akkoord ondertekende urenverantwoordingsstaten.

3) Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever een rente van 1,5 procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de opdrachtnemer toekomen.

4) Alle kosten, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5) Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.

6) Deze kosten worden door de opdrachtnemer gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 500 (zegge: vijfhonderd euro);

7) De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

8) Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

9) De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen te verlangen.

10) De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de opdrachtnemer zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de opdrachtnemer schuldig mocht zijn.

11) De opdrachtnemer is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever.

12) De opdrachtnemer is gerechtigd om bij het niet nakomen van de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen om haar werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer of een tot het concern van de opdrachtnemer behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Reclame

(Artikel 12)

1) Reclames met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen vóór of uiterlijk bij voltooiing van de werkzaamheden aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Fouten in de uitvoering van de werkzaamheden, waarvan de opdrachtgever aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet voor of bij de voltooiing van de werkzaamheden kon ontdekken, dienen binnen 14 dagen na ontdekking van de fout aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten. Het recht op reclame vervalt één jaar na de dag waarop de werkzaamheden zijn voltooid.

2) Indien de reclame door de opdrachtnemer juist wordt bevonden, heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden opnieuw te verrichten met inachtneming van een redelijke termijn en instandhouding van de bestaande overeenkomst, dan wel het recht over te gaan tot restitutie van (een deel van) het voor de werkzaamheden ontvangen honorarium.

3) Opdrachtnemer geeft geen garantie op de resultaten die met haar producten en diensten kunnen worden behaald. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van enig aan de reclame ten grondslag liggend euvel en bedrijfsschade van de opdrachtgever.

4) Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

5) Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Toepasselijk recht en forumkeuze

(Artikel 13)

1) Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is te allen tijde Nederlandse recht van toepassing.

2) Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en de bedoeling van partijen.

3) Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden in eerste instantie aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin de opdrachtnemer

Spoorakkerweg 11, Udenhout

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl